www.cmlannascout.com
l หน้าหลัก l กระดานข่าว l ติดต่อเรา l !!ขออภัยอยู่ระหว่างรวบรวมและจัดทำข้อมูล!!
พิธีการลูกเสือสำรอง
ลูกเสือสำรอง (Cub Scout) 
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
กองลูกเสือสำรอง
     ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู่ และไม่เกิน 6 หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ 4 – 6 คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย
คติพจน์                                             
      “ทำดีที่สุด”    (Do Your Best)
คำปฏิญาณ
    
ข้าฯ. สัญญาว่า
            ข้อ 1 ข้าฯ. จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
            ข้อ 2 ข้าฯ. จะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

กฎของลูกเสือสำรอง
      ข้อ 1 ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
      ข้อ 2 ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง

การเคารพ
      วิธีแสดงความเคารพมี  2  วิธี  คือ
           1. แสดงความเคารพเป็นบุคคล ลูกเสือจะสวมหมวกหรือมิได้สวมหมวกทำวันทยาหัตถ์ 2 นิ้ว  คือยกมือขวาขึ้น  
               แยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรงรูปตัว V แล้วแตะนิ้วที่กระบังหมวกต่อขอบหมวก
           2. แสดงความเคารพเป็นหมู่ คือ การทำแกรนด์ฮาวล์

สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนา 203 / 4   หมู่  5  บ้านดอนปิน     ตำบลแม่เหียะ   อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่   50100
หมายเลขโทรศัพท์   053 – 281465 E-mail : prasit250@hotmail.com