www.cmlannascout.com
l หน้าหลัก l กระดานข่าว l ติดต่อเรา l ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ของสโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนา
ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
 
สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนาจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและเบื้องต้น รุ่นที่ 5/2553 ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม โดยได้รับเกียรติจาก นายธนวัตน์  ยอดใจ นายเทศมนตรีเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมี อ.เฉลิมชัย  พวงสายใจ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 1 และ อ.จันทร์สว่าง  อารีศิริ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 2 มี ลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 79 คน <ภาพกิจกรรม1: ภาพกิจกรรม2 : ภาพกิจกรรม3 : ภาพกิจกรรม4 : ภาพกิจกรรม5 : ภาพกิจกรรม6 : ภาพกิจกรรม7 >
---------------------------------------------------------------------------------------------
สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนาร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและเบื้องต้น รุ่นที่ 4/2553 ให้กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.สวัสดิ์  สุขแก้ว เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 1 และ อ.สนิท นวลศิริ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 143 คน <ภาพกิจกรรม1: ภาพกิจกรรม2 : ภาพกิจกรรม3 >
---------------------------------------------------------------------------------------------
สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนาร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี สำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและเบื้องต้น รุ่นที่ 3/2553 ให้กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม โดยมี อ.ชาญ  ขุนแก้ว เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 1 และ อ.มนตรี  ชาติโยธิน เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 2 มี ลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 129 คน <ภาพกิจกรรม1: ภาพกิจกรรม2 : ภาพกิจกรรม3 >
---------------------------------------------------------------------------------------------
สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนาจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ทพ.พิเชฐ  พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมี ผอ.สุรชัย อารีศิริ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 1 และ อ.ทวีชัย สิงห์โทราช เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 126 คน <ภาพกิจกรรม1 :2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 :>
---------------------------------------------------------------------------------------------

สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนาร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลเมืองนะ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเมืองนะ และได้รับเกียรติจากนายกิตตินันท์ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมี อ.ชาญ  ขุนแก้ว เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 1 และ อ.มนตรี  ชาติโยธิน เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 2 มี ลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 150 คน <ภาพกิจกรรม1: ภาพกิจกรรม2 : ภาพกิจกรรม3 : ภาพกิจกรรม 4 >

สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนาเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 โดยมี นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ ผอ.สุรชัย  อารีศิริ อุปนายกสโมสร เป็นผู้บังคับขบวนสวนสนาม มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีประมาณ 3,000 คน ณ.สนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี <ภาพกิจกรรม1 : ภาพกิจกรรม2 : ภาพกิจกรรม3>

สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนาจัดโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหมโดยมี ผอ.สนิท  นวลศิริ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 1 และ อ.สวัสดิ์  สุขแก้ว เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 2 มีลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 109 คน <ภาพกิจกรรม1ภาพกิจกรรม2 : ภาพกิจกรรม3>

......... อาจารย์วินัย  ไชยวงค์ญาติ อุปนายกสโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนา อดีตคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต รุ่นที่ 34 จากรั้ววิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ศูนย์การจัดการศึกษาปางหมู และศูนย์การจัดการศึกษาแม่สะเรียง ภาพกิจกรรม >>


......... อาจารย์ทวีชัย  สิงห์โทราช นายกสโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนา มอบเงินช่วยเหลือ ว่าที่ร้อยตรี รัตโรจน์  ทองซิว ที่ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 5/2553 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล


......... สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนาจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 5/2553 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ภาพกิจกรรม1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 >>


......... สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนาจัดประชุมเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนิน
งานของสโมสร ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในกิจการลูกเสือ
เมื่อ 20 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์
ภาพกิจกรรม1: 2 >>


......... สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนาร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2553
ณ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จาก จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน ภาพกิจกรรม>>


.........สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนา จัดฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ให้กับสาขาวิชาพละศึกษาและ
นันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 2 รุ่น
.....""".รุ่นที่ 1/2553 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม
......."".รุ่นที่ 2/2553 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม
ณ.ค่ายลูกเสือสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม

......... สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนา พร้อมคณะวิทยากรลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีไหว้ครูลูกเสือเพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อวิทยากรอาวุโส
ที่เป็นครูผู้ให้ความรู้แก่ คณะวิทยากรในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2553 ณ.ค่ายลูกเสือสุเทพ
ภาพกิจกรรม>>


......... คณะวิทยากรลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด แด่ ท่านอาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ อาจารย์ ศรีแพร คำสิงห์ อาจารย์พิมพ์พา อ่อนอภัย และอาจารย์สุทัศน์ คำเขียว ในวันที่ 27 กันยายน 2552 ณ. โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ ภาพกิจกรรม>>

สโมสรลูกเสือเชียงใหม่ล้านนา 203 / 4   หมู่  5  บ้านดอนปิน     ตำบลแม่เหียะ   อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่   50100
หมายเลขโทรศัพท์   053 – 281465 E-mail : prasit250@hotmail.com